outsourcing@rewit.com.pl +48 505 223 074

Usługi biegłego rewidenta

Usługi świadczone w zakresie badania sprawozdań finansowych

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • badanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF)
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdawczości budżetowej – jednostek budżetowych.

Giełda i Debiuty

Oferujemy szeroko rozumianą pomoc podczas procesu sporządzania prospektu emisyjnego oraz innych dokumentów przygotowywanych przez przyszłych emitentów giełdowych, bieżące doradztwo związane z obecnością emitenta na giełdowym parkiecie.

Doradztwo

 • doradztwo w zakresie implementacji, stosowania oraz raportowania zgodnie z MSR/MSSF.
 • badanie planu łączenia, podziału lub przekształcenia spółki
 • wspomaganie procesów restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń kapitałowych spółek
 • wyrażanie opinii na temat poprawności wyceny aportów
 • badanie sprawozdań założycieli spółek kapitałowych
 • badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia - kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym
 • wycena rynkowej wartości akcji/udziałów przeznaczonych do wykupu
 • wycena wartości przedsiębiorstwa
 • wycena poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa
 • audyt zewnętrzny dla projektów finansowanych funduszami unijnymi

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.